Posts tagged gardenia floral design
Historic Smithonia Farm: Andrew & Lindsey
Gloria & Steve: Madison Oaks Inn, Madison, GA
Holly & Eric: Founder's Garden, Athens, GA